dotcomwebdesign.com

Hlavná stránka  > O nás > Aktivity
 

 

Aktivity

 

I. združovanie odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov, študentov univerzít, vysokých, stredných a základných škôl, a iných osôb so záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum,

 

II. zvyšovanie kvality formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania odborných, vedeckých a pedagogických pracovníkov, doktorandov, žiakov, študentov a osôb so záujmom o vzdelávanie, vedu a výskum. Ide najmä o organizovanie a realizovanie aktivít v oblasti:

• formálneho vzdelávania v primárnej, sekundárnej a terciárnej sfére vzdelávania,

• neformálneho vzdelávania so zameraním na rozvoj celoživotného vzdelávania v súlade s potrebami trhu práce,

• informálneho vzdelávania: elektronické a zmiešané vzdelávanie,

• odborného vzdelávania odborných, pedagogických a vedeckých pracovníkov,

• prípravy odborníkov pre oblasť ďalšieho vzdelávania: poradcov, metodikov, lektorov a manažérov vzdelávania,

• podnikového vzdelávania,

• podpory talentov v rôznych oblastiach vzdelávania.

 

III. zvyšovanie kvality práce v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu so zameraním sa na propagáciu výsledkov, výmenu vedomostí a skúseností. Ide najmä o aktivity a projekty zamerané na:

• podporu účasti vedeckých a pedagogických pracovníkov na vedeckých podujatiach doma a v zahraničí (semináre, konferencie),

• podporu tvorby a vydávanie vedeckých a odborných prác, učebníc a učebných textov, časopisov a odborných publikácií,

• organizovanie seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,

• propagáciu výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti doma a v zahraničí, tak v podobe publikácii ako aj v prostredí internetu,

• podporu študijných pobytov a odborných stáží členov združenia na Slovensku ale aj v zahraničí.

 

IV. vypracovanie expertíz, odborných posudkov a poradenstvo v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Ide najmä o aktivity a projekty zamerané na:

• podporu personálneho a kariérneho poradenstva na školách a vo firmách,

• vypracovanie odborných posudkov, analýz, recenzií a expertíz v súlade s cieľom združenia.,

• realizáciu informačného a poradenského servisu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu,

• poradenstvo v oblasti vypracovania a realizovania projektov a aktivít v súlade s cieľom združenia.

 

V. podpora ďalších aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu v súlade s rozhodnutím členskej schôdze.

 

 

  

CAESaR pages

Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD | 2bdesign | Exohosting