Centrum vedy a výskumu

zabezpečuje výskum, vyhlasuje granty, realizuje konferencie a koordinuje projekty

I. REALIZOVANÉ AKCIE 

Medzinárodná vedecká konferencia s názvom 

AKTUÁLNE TRENDY NA MEDZINÁRODNÝCH TRHOCH V SÚVISLOSTI

S INTENACIONALIÁCIOU A GLOBALIZÁCIOU EKONOMIKY

 

 

II. REALIZOVANÉ AKCIE

konferencia v priestoroch Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia s názvom:

EURÓPSKY ROZMER PODNIKANIA NA NÁRODNOM TRHU SLOVENSKA –

aktuálne otázky, výzvy a perspektívy v odvetvových a prierezových ekonomikách

 

 

 

III. Prebiehajúce projekty a granty združenia CAESaR - Centrum vzdelávania, vedy a výskumu